Informació

Nous cursos

Cursos consultats

AICLE nivell inicial Ampliar

AICLE nivell avançat (II)

Nou producte

  • Pròximes convocatòries: inscripcions obertes.
  • Preu: 110€
  • Descomptes:5€ per a Doqualumnis
  • Modalitat100% online
  • Durada: 45 h (4,5 setmanes)
  • Periodicitat: Edicions mensuals. 
  • Destinataris: Docents de primària i secundària.
  • Certificació: Reconegut pel Departament Educació. Formació permanent.
  • Perfils: Més info aquí

Més detalls

Més informació

Nom complet del curs

AICLE nivell avançat

Descripció

En aquesta formació, els docents participants aprofundiran en la metodologia AICLE, ampliant alguns dels principals conceptes relatius a aquesta metodologia i coneixent estratègies i tècniques per millorar les seves sessions d’AICLE a l’aula. Finalment, els alumnes podran aplicar tots els aprenentatges realitzats durant aquest curs elaborant una proposta didàctica d’unitat interdisciplinar que es pugui aplicar a l’aula.

El curs està dissenyat tenint en compte que els alumnes coneixen els principis bàsics d’aquesta metodologia i volen ampliar els seus coneixements per millorar la seva aplicació a l’aula.

Per a poder realitzar aquest curs, els assistents han de tenir un nivell mínim del B2 com a titulació oficial.

Curs elaborat per professorat britànic nadiu i tutoritzat per formadors oficials d'AICLE.

Cursos relacionats: 

AICLE nivell inicial

Com funciona el curs?

Pel que fa a la seva metodologia, aquest curs és totalment online impartit i tutoritzat en llengua anglesa.

Es tracta d'un curs de 45 hores i quatre setmanes i mitja de durada. La formació es compon de tres mòduls de 10 hores cadascun i una activitat final d'aplicació dels aprenentatges adquirits, on durem a terme una unitat didàctica amb aquesta metodologia. Aquesta activitat tindrà una duració estimada de 15 hores.

Cada mòdul es compon d'una sèrie d'escenaris en els quals es treballen els diferents continguts a desenvolupar.

Per a dur a terme els escenaris, utilitzem la tècnica Storytelling, on contextualitzem els continguts del curs amb una situació real d'un centre educatiu i, mitjanant els personatges protagonistes de la nostra història, ens proporcionaran un conflicte cognitiu (objectiu de l'escenari) que resoldrem gràcies a diferents recursos, articles, enllaços i vídeos. Per a acabar de consolidar els coneixements adquirits, es plantejarà una sèrie d'activitats autocorrectives (amb el posterior feedback pedagògic immediat) i de fòrums de resposta oberta.

L'ús dels fòrums de participació serà habitual, bé sigui perquè l'alumnat expressi els seus coneixements previs sobre les qüestions plantejades pels personatges i, posteriorment, torni a construir les seves respostes, com per proposar les diferents activitats que hauran de dissenyar.

L'avaluació serà contínua i, per a l'activitat final, es presentarà a l'alumnat una rúbrica d'aprenentatge, tant per a conèixer quins punts es tenen en compte per a la qualificació final, com per a disposar d'una rúbrica de mostra per a dur-la a terme a l'aula amb els seus alumnes i aprendre a avaluar Les unitats d’AICLE de forma objectiva.


Objectius

En finalitzar aquest curs l'alumne serà competent per:

1. Programar una Unitat Didàctica de CLIL a partir de les habilitats i coneixements del curs d'introducció per assolir un nivell proficient tant en la metodologia CLIL utilitzant l'anglès com a mitjà d'interacció.

2. Millorar el disseny de les sessions CLIL amb l’aplicació un seguit de tècniques i estratègies amb la finalitat de fomentar el rendiment dels estudiants.

3. Ajudar els estudiants a millorar el seu rendiment a les sessions CLIL, proporcionant-los estratègies per fomentar els seus aprenentatges.

4. Analitzar la metodologia CLIL en el context de l'aula analitzant diversos aspectes de la gestió i estratègies a l'aula per tal de dinamitzar la planificació.

5. Reflexionar sobre la metodologia CLIL en un context més global, analitzant el rendiment general de l'aula per mantenir i millorar la qualitat de la planificació.

6. Aprofundir en el procés d’avaluació de les sessions CLIL mitjançant l'anàlisi de diferents eines i estratègies per ajudar als estudiants a millorar el seu rendiment a partir de la reflexió sobre el seu aprenentatge.

7. Millorar el disseny de les sessions CLIL, a partir de l’ús de tècniques i eines TIC, per tal d’aconseguir que el procés d’avaluació sigui més dinàmic, tant pel docent, com pels alumnes.

8. Conèixer amb més profunditat l’scaffolding, com eix vertebrador de la metodologia CLIL amb la finalitat de millorar el disseny de les sessions CLIL.

9. Dissenyar una unitat didàctica basada en la metodologia CLIL, en llengua anglesa, utilitzant els aprenentatges realitzats durant el curs per obtenir experiència en aquesta metodologia.

Programa

El curs es compon de quatre mòduls i segueix el següent programa:

Mòdul 1. Millors classes i millor rendiment de l’alumnat
  - Maneres de millorar les sessions AICLE
  - Ajudar als estudiants a millorar el seu rendiment

Mòdul 2. AICLE a l’aula i aspectes pràctics I
  - AICLE a l’aula
  - Aspectes pràctics

Mòdul 3. Aspectes pràctics II
  - Un anàlisi detallat de l’scaffolding
  - L’scaffolding en relació amb les TIC

Mòdul 4. Programació d’una unitat interdisciplinar d’AICLE
  - Treball guiat per a programar una unitat interdisciplinar d’AICLE d’un mínim de 3 sessions.

Avaluació

Per obtenir el certificat d'aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primera part de l'avaluació:
El curs es compon de 3 mòduls autoavaluatius, els quals s'han de realitzar totes les activitats proposades i obtenir una qualificació mínima de 80% de les activitats proposades.

Segona part de l'avaluació:
Al final de cada mòdul hi ha una activitat final d'entrega, mitjançant fòrum o tasca on s'aplicaran els coneixements adquirits duran el mòdul en qüestió.

Tercera part de l'avaluació:
Realització de l'activitat final on es demana l'entrega total d'una unitat didàctica interdisciplinar d'AICLE d'un mínim de 3 sessions.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Mode de pagament

Pagament mijançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación (Actual FUNDAE). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Cursos relacionats: AICLE nivell inicial

AICLE nivell avançat

Tornar