Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Eines d'avaluació: dianes, rúbriques i portafolis

Nou producte

 • Preu: 110€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 60 h (6 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals. 
 • Destinataris: Docents de primària i secundària.
 • Certificació: Reconegut pel Departament Educació de la Generalitat de Catalunya.

Més detalls

Convocatòria oberta

105,00 €

Més informació

Nom complet del curs

Eines per avaluar les competències: dianes, rúbriques i portafolis

Descripció

Els canvis curriculars actuals requereixen d'una nova mirada envers una avaluació no només formativa, sinó una avaluació cada cop més formadora. Aquest canvi de mirada ens permetrà desenvolupar un currículum per competències, així com una millor atenció a la diversitat.

Un dels grans reptes de l'avaluació és una recollida acurada d'evidències d'aprenentatge que permeti a docents i alumnes reflexionar sobre el procés d'aprenentatge realitzat, per tal de reconduir les estratègies d'aprenentatge, si és necessari. Davant aquest repte, l'objectiu d'aquest curs és identificar i aprendre a dissenyar tres eines de recollida d'evidències d'aprenentatge, amb una mirada d'avaluació formativa i formadora,que ajudin a avaluar els indicadors d'avaluació proposats a la programació d'aula

Com funciona el curs?   

Curs totalment online i interactiu, per tant, podràs entrar al curs en el moment que tu consideris.

Es compon de quatre mòduls repartits en sis setmanes, dels que disposaràs des de l'inici, d'aquesta manera podràs organitzar-te la feina al teu ritme. El primer mòdul posa en situació sobre l'avaluació i la diferència entre avaluació tradicional i avaluació competencial, i els tres mòduls següents tracten sobre cadascuna de les eines que es treballen en aquest curs.

La formació utilitza la tècnica d'Storytelling on, mitjançant la situació d'uns personatges, es genera un conflicte cognitiu que s'anirà resolent a mesura que anem treballant mitjançant diverses lectures, vídeos i activitats autoavaluatives (on es mostrarà un feedback). En finalitzar cadascun dels mòduls, l'alumne posarà a la pràctica els seus coneixements i durà a terme cada eina d'avaluació treballada.

La tasca del tutor 2.0 serà la d’acompanyar a l'alumnat durant el curs i fer-lo participar en els fòrums.

L'avaluació del curs es compon per la realització d'un mínim del 80% de les activitats proposades i l'entrega d'una diana i d'una rúbrica inserida al portafoli que elaborareu amb les activitats proposades durant el curs.


Objectius

En finalitzar aquest curs, l’alumnat serà competent en:

 1. Identificar les diferències entre l'avaluació formativa i formadora,a partir de l'anàlisi de la documentació publicada per la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat de la Generalitat de Catalunya, així com diferents autors internacionals.
 2. Confegir una rúbrica d'aprenentatge, a partir de la identificació dels seus components, amb la finalitat de saber quan poden ser utilitzades i quan no es recomana el seu ús.
 3. Identificar els elements que composen un dossier d'aprenentatge o portafoli, a partir de l'anàlisi de diferents models construits per alumnes de diferents centres educatius.
 4. Dissenyar dianes d'avaluació, amb la finalitat de comprendre el concepte d'avaluació formadora continuada en l'alumnat.

Programa del curs

Mòdul 1. L’avaluació de les competències

 •   1.1.    L’avaluació com a variable interdependent de les variables metodològiques
 •   1.2.    Avaluació “tradicional” Vs. avaluació de competències
 •   1.3.    L’avaluació formadora

Mòdul 2. Les dianes com a eina d'avaluació

 •   2.1. El concepte de diana d'avaluació
 •   2.2. Els elements de les dianes i les seves característiques
 •   2.3. Elaboració de dianes d'avaluació


Mòdul 3. Les rúbriques com a eina d’avaluació de competències

 •   3.1. El concepte de rúbrica
 •   3.2. Tipus de rúbriques i els seus elements
 •   3.3. Elaboració de rúbriques


Mòdul 4. El portafoli com a eina per avaluar les competències

 •   4.1. El portafoli o dossier d’aprenentatges. Fonamentació de l’ús per a l’aprenentatge i l’avaluació
 •   4.2. Els components del portafoli i les seves característiques
 •   4.3. L’avaluació del portafoli

Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primer part de l'avaluació:

El curs disposa de tres mòduls autoavaluatius, dels quals s'han de realitzar totes les activitats proposades i obtenir una qualificació mínima del 80%.

Segona part de l'avaluació:

Durant els diferents apartats del curs, es presentaran diferents activitats de resposta oberta (fòrums i tasques) de participació obligatòria. El tutor les valorarà i l'alumne ha d'obtindre una nota mínima del 80%.


Tercera part de l'avaluació:

Al final del curs, s'haurà de superar una activitat tipus test, on es plasmarà els coneixements adquirits durant la fomació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

Certificació

Reconeixement de l'activitat

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Tornar