Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Aprenentatge cooperatiu

Nou producte

 • Preu: 110€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 60 h (6 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals.
 • Destinataris: Docents infantil, primària i secundària.
 • CertificacióReconegut pel Departament Educació. Formació permanent.
 • Perfils: Més info aquí

Més detalls

Més informació

brochure.png Descripció

L'aprenentatge cooperatiu és un enfocament metodològic per a l'aprenentatge de qualsevol contingut en un context escolar. Parteix de la base que les diferències entre els aprenents són un potencial per a l'aprenentatge i no pas un entrebanc. A través de diversos mètodes i tècniques que coneixerem en aquesta formació, es practica el treball en equip, un context en el qual l'aprenent sempre ha de ser actiu.

 Com funciona el curs?

Pel que fa a la seva metodologia, aquest curs és totalment online, de manera que els participants podran entrar al curs en el moment que considerin.

La característica principal d'aquesta formació és que el mateix alumne du a terme el seu aprenentatge de forma cooperativa amb els companys mitjançant diferents tècniques i estratègies que es van exposant durant el curs.

El curs es compon de sis mòduls i cada dos setmanes s'obriran dos mòduls i no es tancaran els anteriors, d'aquesta manera podreu repassar els continguts sempre que vulgueu.

El tutor del curs, corregirà les activitats de manera progressiva tenint en compte la data que toca en aquell moment. Essent així, no s'avançarà en dates però si que anirà corregint els treballs de les setmanes anteriors.

D'altra banda també tindràs a la teva disponibilitat tots els continguts perquè puguis repassar-los sempre que vulguis.

El curs segueix la tècnica del storytelling de manera que els participants aprenguin per contextualització, a partir de situacions problema a resoldre. Així, el curs s’inicia amb un cas pràctic a resoldre presentat per un personatge (presentador), el qual anirà acompanyant als participants al llarg del curs, exposant-los diferents situacions a resoldre i generant conflictes cognitius a partir de les historietes protagonitzades per dos docents.

L'ús dels fòrums de participació serà habitual, bé sigui perquè l'alumnat expressi els seus coneixements previs sobre les qüestions plantejades pels personatges i, posteriorment, torni a construir les seves respostes, com per proposar les diferents activitats que hauran de dissenyar.

A més, el personatge presentador anirà oferint als participants del curs diferents recursos que els ajudaran a construir, de forma individual i col·lectiva, els continguts treballats.

Algunes de les activitats que els participants s'aniran trobant seran de tipus autocorrectiu, de manera que sempre puguin rebre un feedback pedagògic immediat del perquè la seva resposta era correcta o incorrecta.


 Objectius

En finalitzar aquest curs l'alumne serà competent per:

 • Identificar els processos neurobiològics implicats en l’aprenentatge cooperatiu.
 • Aplicar dinàmiques de cohesió de grup a l’aula.
 • Construir equips base a partir de determinats paràmetres.
 • Introduir estratègies cooperatives dins el mateix grup a l’aula.
 • Integrar l’aprenentatge cooperatiu com un contingut a ensenyar i avaluar.

 Programa

El curs es compon de sis mòduls i segueix el següent programa:


Mòdul 1. Què és l'aprenentatge cooperatiu?
1.1. Concepte d'aprenentatge cooperatiu
1.2. Característiques de l'aprenentatge cooperatiu
1.3. Anàlisi d'una activitat cooperativa

Mòdul 2. La cohesió de grup
2.1. La cohesió de grup. Per on comencem?
2.2. Dinàmiques de cohesió de grup
2.3. Anàlisi i intervenció a l'aula

Mòdul 3. Canvis en el rol de l'alumnat i del professorat
3.1. Escoles i aules inclusives: Barreres i facilitadors
3.2. Agrupaments de l'alumnat
3.3. Organització de la feina dels equips
3.4. El rol del docent

Mòdul 4. Les activitats cooperatives
4.1. Activitats cooperatives
4.2. Activitats cooperatives (II)
4.3. Les activitats cooperatives en la seqüència didàctica

Mòdul 5. Les tècniques cooperatives i la seva aplicació a la unitat didàctica
5.1. Tècniques cooperatives
5.2. Programació d'una unitat didàctica cooperativa

Mòdul 6. Avaluació de l'aprenentatge cooperatiu
6.1. L'avaluació per part del professorat
6.2. L'avaluació per part de l'alumnat

 Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primer part de l'avaluació:
El curs disposa de sis mòduls autoavaluatius, dels quals s'han de realitzar totes les activitats proposades i obtenir una qualificació mínima del 80%.

Segona part de l'avaluació:
Al final de cada mòdul hi ha una activitat final, en format de fòrum o tasca, on s'aplicaran els coneixements adquirits durant el mòdul en qüestió.

Tercera part de l'avaluació:
Al 6è mòdul es demana l'entrega d'una unitat didàctica cooperativa on s'haurà d'haver integrat els coneixements adquirits durant la formació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

 Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

 Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Tornar